jtemplate.ru - free extensions for joomlaPrzeciętny pięciolatek może liczyć na bliski kontakt ze swoim ojcem tylko przez 25 minut tygodniowo, gdy tymczasem ogląda on TV przez 25 godzin tygodniowo.

Dzieci z rozbitych rodzin wcześniej przechodzą inicjację seksualną, mają problemy z tworzeniem związków, dwukrotnie częściej się rozwodzą
85% przestępstw kryminalnych popełnianych jest przez dzieci z rozbitych rodzin;
80% seryjnych morderców pochodzi z rozbitych rodzin;
80% pacjentów szpitali psychiatrycznych to dzieci, których rodzice się rozwiedli;
75% samobójców to dzieci z rozbitych rodzin;
75% osób uzależnionych od narkotyków to dzieci z rozbitych rodzin;
80% gwałcicieli powodowanych przeniesionym gniewem pochodzi z rozbitych rodzin;
71% dzieci, które porzucają szkołę, pochodzi z rozbitych rodzin.

Badania przeprowadzone przez socjologa Mercedesa Arzu Wilsona mówią:
W związkach małżeńskich tylko cywilnych ilość rozwodów sięga 50%.
W związkach. po ślubie kościelnym ale bez praktyk religijnych: 33%.
W związkach po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale małżonków we Mszy Św.: 2%.
W związkach po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale we Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków - rozpada się jedna para na 1429, a więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila (!).

Jeżeli dziecko wychowuje się bez ojca o jedną trzecią częściej, ulega wpływom zagrożeń jakimi są alkohol, narkotyki, sex i przemoc. Dramatyczniejsze jest, że w rodzinach z ojcem, którego dziecko samo ocenia jako ojca złego, ojca, z którym ma kiepski kontakt, (wcale ten ojciec nie musi być do końca zły, dzieci są nieraz ostre w ocenach,) prawie dwie trzecie dzieci, częściej niż średnia krajowa ulegają tym destrukcyjnym wpływom. Tam, gdzie dziecko mówi, że ma dobrego ojca, że ma z nim dobry kontakt, prawie 95% dzieci z takich rodzin jest całkowicie chronionych przed tymi czterema drastycznymi wpływami.

Średnia wieku inicjacji chłopców w pornografie to 11 lat.

Ankietowani pytani o to, co było najważniejszym czynnikiem kształtującym ich osobowość, zdecydowanie na pierwszym miejscu wymieniano telewizję, na drugim byli rówieśnicy, na trzecim dopiero rodzina, zaraz potem gry komputerowe, video, itd. itd. Kościoła w klasyfikacji nie było widać...

Dr Loren Moszen z National Institute of Mental Heath przeanalizował dane statystyczne z USA i doszedł do wniosku, iż nieobecność ojca silniej niż ubóstwo wpływa na wzrost przestępczości wśród nieletnich

37% wierzącej młodzieży przyznało że nigdy nie słyszeli od własnych rodziców aby ci kiedykolwiek przyznali się do błędu

Badania przeprowadzone w USA wśród 300 uczniów klas siódmych i ósmych dowodzą, że ojcowie rozmawiają z nimi średnio 7,5 minuty TYGODNIOWO.
Dla porównania: polski ojciec poświęca dziennie średnio 7 minut dla swoich dzieci, a 4 godziny na oglądanie telewizji

Badania przeprowadzone na obszarze San Francisco i San Diego wykazują, ze u ósmoklasistów, którzy przez co najmniej 11 godzin tygodniowo byli pozostawieni bez nadzoru rodzicielskiego, ryzyko popadnięcia w nałogi (alkoholizm, papierosy, narkotyki) jest dwukrotnie większe, niż u ich rówieśników objętych opieka rodziców.

Grupa badaczy behawioryzmu z Yale badała przestępczość wśród przedstawicieli 48 różnych kultur z całego świata i odkryła, że przestępczość jest najwyższa wśród dorosłych, którzy jako dzieci byli wychowywani wyłącznie przez kobiety.

Dr Martin Deutsch odkrył, że obecność ojca i rozmowy z nim, zwłaszcza przy obiedzie, stymulują dziecko do osiągnięcia lepszych wyników w nauce

Z badań 1337 doktorów medycyny, z John Hopkins University, którzy ukończyli studia między rokiem 1948 a 1964 wynika, że brak bliskiej relacji z rodzicami jest częsta przyczyną nadciśnienia, choroby wieńcowej, nowotworów złośliwych, chorób psychicznych i samobójstw

Z badań przeprowadzonych na grupie 39 dziewcząt cierpiących na anoreksję wynikało, że 36 z nich łączył brak bliskiego związku z ojcem.

Badacze z John Hopkins University odkryli, nastoletnie dziewczęta, żyjące w rodzinach bez ojców aż do 60% częściej decydują się na stosunek przedmałżeński od tych które mieszkaja w domach, gdzie jest dwoje rodziców.

Dr Armand Nicholi wykazał, że nieobecność fizyczna lub emocjonalna ojca wywołuje u dziecka niski poziom motywacji do osiagania sukcesów, niezdolność do poświęcania natychmiastowej nagrody dla późniejszej gratyfikacji, niski poziom samooceny oraz podatność na wpływy grupy i przestępczość młodocianą.

Wg badań przeprowadzonych wśród 7000 kobiet pracujących w barach topless i nigt clubach wynika, że większość z nich przyznaje iż szuka uwagi mężczyzn, której zabrakło im w dzieciństwie. Christopher Andersen sugeruje również, że istnieje bezposrednia korelacja pomiędzy brakiem ojcowskiej uwagi a zachowaniami seksualnymi tych kobiet.

Wg sondażu przeprowadzonego przez Barna Research Group wśród 3795 młodych ludzi z których przeszło 80% co tydzień chodziło do kościoła i przyznało że zawierzyło Chrystusowi jako swojemu Zbawcy wynika, że 54% nastolatków chrześcijańskich nigdy nie rozmawia lub rzadko rozmawia ze swoimi ojcami na ważne dla siebie tematy osobiste. Jedna badana osoba na cztery stwierdziła, że nigdy nie prowadziła z ojcem rozmowy na istotny temat. 42% utrzymywało że nigdy bądź rzadko robiły z ojcem coś wyjątkowego. Natomiast jedna na pięć badanych osób przyznała, że ojciec rzadko lub nigdy nie okazywał jej miłości.

Dzieci rozwodników częściej cierpią na choroby fizyczne i psychiczne, częściej popełniają przestępstwa (zarówno w wieku młodzieńczym jak i dojrzałym),
częściej padają ofiarami molestowania seksualnego i gorzej radzą sobie z edukacją.

Wychowanie w rodzinie niepełnej jest jednym z czynników związanych z tzw. syndromem ucznia problemowego. Osoby z syndromem ucznia problemowego to wagarowicze i osoby z negatywną oceną ze sprawowania. Są częściej zarówno sprawcami jak i ofiarami przemocy.
Z wagarowaniem i złą oceną ze sprawowania silnie korelują zachowania autodestrukcyjne (picie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów).
Uczniowie problemowi wcześniej przechodzą inicjację seksualną, częściej sięgają po dopalacze, częściej mają zdecydowanie negatywny stosunek do szkoły i są mniej ze szkoły zadowoleni

Według badań negatywne konsekwencje braku jednego z rodziców (najczęściej ojca) rosną wraz z wiekiem dziecka. Mierzone ogólnym wskaźnikiem nasilenia zachowań problemowych, niewidoczne są jeszcze w szkołach podstawowych, ale już w gimnazjach odsetek uczniów problemowych z rodzin niepełnych jest o 75 proc. większy niż odsetek uczniów problemowych mieszkających z obydwojgiem rodziców

Według badań dokonanych przez Diagnozę Szkolną wśród uczniów wychowujących się w rodzinie niepełnej znacznie wyższy jest odsetek ofiar i sprawców rożnych form przemocy.

Na podstawie analizy zachowań dzieci z małżeństw rozwiedzionych dokonał opisu ich stanu emocjonalnego. 33 Według badań 34% dzieci rodziców rozwodzących się najczęściej
odczuwa smutek (prawie pięciokrotnie częściej niż dzieci z rodzin pełnych). 29,3% spośród dzieci, których rodzice się rozwodzą przeżywa pustkę i poczucie beznadziejności. Dominującymi stanami emocjonalnymi dla dzieci z rodzin rozwiedzionych są także brak poczucia sensu życia (28,2%), niska samoocena (22,0%). lęk i niepokój (21,3%) oraz poczucie osamotnienia i zagubienia (20,2%)

Dzieci z rodzin rozwiedzionych rzadziej niż ich rówieśnicy z rodzin pełnych odczuwają pozytywne stany emocjonalne. Ich radosne wewnętrzne odczucia są przytłumione przez stany depresyjne. Niewielka grupa badanych dzieci z małżeństw rozwodzących się przejawia w swych zachowaniach radość – jest to tylko 11,1%. Ich rówieśnicy z rodzin pełnych
okazują radość prawie dwa razy częściej (21,8%). Dzieci z rodzin rozbitych wykazują mniejszą aktywność życiową (10,1%), niższe poczucie własnej wartości (11,8%) oraz mniejszą chęć życia i optymizm (10,8%). Największa różnica między obiema badanymi grupami dotyczy wskaźnika poczucia emocjonalnej bliskości. Poczucie takiej więzi z rodzicami jest widoczne tylko u 9,4% dzieci rozwodzących się rodziców, a w rodzinach
pełnych u 58,1% dzieci (czyli dzieci z rodzin pełnych sześciokrotnie częściej czują emocjonalną bliskość z rodzicami). Znaczne różnice występują także w poczuciu wewnętrznego pokoju – dzieci z rodzin rozbitych odczuwają go prawie trzykrotnie rzadziej (12,2%) niż dzieci z rodzin pełnych (35,3%). Podobnie, w przypadku poczucia pewności siebie przy podejmowaniu działań – wśród dzieci rozwiedzionych rodziców jest ono
prawie trzy razy niższe (12,5%) niż ma to miejsce u dzieci z rodzin pełnych (33,6%).

Rozwód rodziców i towarzyszące mu negatywne odczucia prowadzą do zaburzeń  emocjonalnych u dzieci. Dzieci z rodzin rozwiedzionych częściej dotykają zaburzenia emocjonalne niż dzieci z rodzin pełnych (83,9%) przypadków wśród dzieci z rodzin rozwiedzionych, 21,1% przypadków wśród dzieci z rodzin pełnych). Najczęściej występującymi są: nadpobudliwość psychoruchowa – 28,2% (ponad czterokrotnie częściej występująca niż u dzieci z rodzin pełnych – 6,6%), nerwice 16,7% (prawie siedmiokrotnie
częściej występujące niż u dzieci z rodzin pełnych – 2,4%), zaburzenia snu (14,6%), stany lękowe (10,1%).
Dzieci z rodzin rozwiedzionych charakteryzują się istotnie silniejszą gotowością do reagowania lękiem wobec rzeczywistości w porównaniu do dzieci z rodzin pełnych.
Ich poziom lęku jako postawy życiowej był wyższy (43,03%) niż w przypadku dzieci z rodzin pełnych (39,19%)

Badania Józefy Brągiel dotyczą między innymi skutków rozwodu rodziców odczuwanych w dorosłym życiu ich dzieci. Według nich, żaden z badanych nie potwierdził, aby rozwód rodziców negatywnie nie wpłynął na jego życie. Respondenci najintensywniej w dorosłym życiu odczuwają zaburzenia osobowości (80%) oraz negatywny obraz własnej osoby
(78%). Rozwód rodziców według badanych miał znaczący wpływ na używanie alkoholu (64%), na pojawianie się problemów w pracy (66%), problemów w małżeństwie (62%) i współżyciu seksualnym (62%).

W badaniach przeprowadzonych przez Józefę Brągiel 100% badanych twierdzi, że rozwód rodziców przyniósł poczucie nieszczęścia. 94% badanych stwierdziło, że podczas rozwodu
rodziców odczuwało strach oraz uczucie bezsilności. Na dalszych pozycjach wystąpiły uczucia gniewu (82%), wrogości otoczenia (74%) oraz poczucia utraty własnej wartości (62%). Co szósta osoba spośród badanych odczuwała pragnienie własnej śmierci z powodu rozwodu rodziców

Trwałe małżeństwo jest stanem, który jako jedyny na przeciągu analizowanych lat (2007 i 2009 rok) wiąże się z pozytywnym stanem psychicznym badanych. Największy uszczerbek dla równowagi psychicznej niesie ze sobą wdowieństwo oraz rozwód.

50% matek nie dostrzega znaczenia stałego kontaktu ojca z jego dziećmi.
85% wszystkich dzieci, które wykazują zaburzenia behawioralne pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
63% samobójstw wśród młodzieży występuje w populacji z rodzin gdzie nie było ojców
80% gwałcicieli powodowanych przeniesionym gniewem pochodzi z domów, w którym nie było ojca
71% porzucających szkołę pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
70% nieletnich w instytucjach państwowych o charakterze pozarządowym pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
85% młodzieży siedzącej w więzieniach dorastało w rodzinach, w których nie było ojca

W trakcie badania 700 nieletnich, badacze odkryli, że "porównując do rodzin z obojgiem biologicznych rodziców żyjących w domu, nieletni z niepełnych rodzin wcześniej wkraczają w pełne życie seksualne."

"Dzieci pozbawione ojców są dużo bardziej narażone na nadużywanie alkoholu i narkotyków, choroby umysłowe, samobójstwo, słabe wyniki w szkole, nastoletnią ciążę i przestępczość."

"Młodzież żyjąca w niepełnych rodzinach jest bardziej narażona na nadużywanie alkoholu , a także na rozpoczęcie jego spożywania w młodszym wieku niż dzieci wychowywane w pełnych rodzinach."

Badając 146 dojrzewających przyjaciół 26 dojrzewających ofiar samobójstw, stwierdzono, że młodzież żyjąca w niepełnych rodzinach jest nie tylko bardziej narażona na popełnienie samobójstwa, ale również na dolegliwości związane z zaburzeniami psychologicznymi w porównaniu do młodzieży żyjącej w pełnych rodzinach.

"Chłopcy dorastający w rodzinach, w których nie ma ojca są bardziej narażeni na problemy a ustaleniem właściwych roli płci i tożsamości płci niż ci wychowywani w pełnych rodzinach."

"W 1988, badanie dzieci przedszkolnych pozostawionych w szpitalach Nowego Orleanu jako pacjenci psychiatryczni w ciągu 34 miesięcy ujawniło, że blisko 80 procent z nich pochodzi z rodzin, w których nie ma ojca."

"Dzieci żyjące z nigdy niezamężną matką są bardziej narażone na prawdopodobieństwo leczenia w zakresie problemów emocjonalnych."

Dzieci wychowywane przez rozwiedzioną lub nigdy niezamężną matkę, są mniej skłonne do współpracy i uzyskują niższe wyniki na testach inteligencji niż dzieci wychowywane w pełnych rodzinach. Analizy statystyczne zachowania i inteligencji tych dzieci ujawniły znaczące szkodliwe skutki “ życia w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kobietę. Dorastanie w prowadzonym przez kobietę gospodarstwie domowym pozostaje statystycznym prognostykiem problemów behawioralnych nawet po wyrównaniu różnic w dochodach rodziny.

"Dzieci, które mają w domu ojca przejawiają tendencję do lepszej nauki w szkole, są mniej narażone na depresję i odnoszą sukcesy w relacjach międzyludzkich. Dzieci z niepełnych rodzin osiągają mniej i wpadają w tarapaty częściej niż dzieci z pełnych rodzin."

"Dzieci których rodzice znajdują się w separacji mają dużo większe prawdopodobieństwo na wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, narkomanię oraz zaburzenia behawioralne i nastroju. Ten efekt jest szczególnie silny u dzieci, których rodzice rozpoczęli separację, gdy one miały 5 lub mniej lat."

"Głód ojca " często dotyka chłopców w wieku jednego i dwóch lat, których ojcowie niespodziewanie i na stałe znikają. Zaburzenia snu takie jak kłopoty z zaśnięciem, koszmary i nocne przerażenie zaczynają się często w ciągu od jednego do trzech miesięcy po zniknięciu ojca.

W trakcie długoterminowego badania 1197 uczniów czwartej klasy, badacze zaobserwowali "większe poziomy agresji u chłopców wychowywanych jedynie przez matkę niż u chłopców pochodzących z pełnych rodzin."

"Dzieci z rodzin samotnych matek mają mniejszą zdolność do opóźnienia satysfakcji i słabszą kontrolę odruchów (tj. kontrolę nad gniewem i satysfakcją seksualną). Te dzieci mają również słabsze poczucie świadomości, czy poczucie dobra lub zła."

"Osiemdziesiąt procent młodzieży znajdującej się w szpitalach psychiatrycznych pochodzi z rozbitych rodzin."

Dziewczyny wychowujące się bez kontaktu z ojcem:
- 53% częściej wychodzą za mąż jako nastolatki
- 11% częściej rodzą dzieci jako nastolatki
- 164% częściej stają się samotnymi matkami
- 92% częściej się rozwodzą

Większość rozwiedzionych (≈80%) to pary bezdzietne lub
wychowujące jedno dziecko. Prawdopodobieństwo rozwodu zmniejsza:
o połowę drugie dziecko w rodzinie, czterokrotnie – trzecie dziecko, siedmiokrotnie
– czwarte dziecko. Z małżeństw z jednym dzieckiem pochodzi
prawie połowa dzieci rozwiedzionych rodzicow, a tylko co siodme
dziecko wychowywało się przed rozwodem w rodzinie z trojgiem lub
więcej dzieci. W 2009 roku około 60% rozwiedzionych wychowywało
ponad 56 tys. nieletnich dzieci

Dziecko w wieku ponad 10 lat, oglądając TV przez rok, będzie świadkiem aż 9000 scen przedstawiających lub sugerujących stosunek płciowy, zawierających komentarze lub aluzje do tematów seksualnych. Spośród tej liczby ponad 7000 dotyczy seksu pozamałżeńskiego.
Do mementu ukończenia 20 lat młody człowiek obejrzy w TV 90 000 scen aluzyjnie lub bezpośrednio seksualnych.

Wg anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas dziewiątych w stanie Vermont, ponad 50% uczniów ma już za sobą stosunek płciowy. Spośród nich 80% twierdzi iż doszło do tego „spontanicznie” a ponad 90% nie zastosowało antykoncepcji.

Ankieta nowojorskiej Agencji Badania Opinii Publicznej przeprowadzona w całych Stanach wśród 1300 uczniów szkół średnich, 1600 studentów i 500 rodziców nastolatków wykazuje:
Dziewictwa pozbyło się 57% uczniów szkół średnich i 79% studentów.
Przeciętny wiek w którym nastolatek odbywa pierwszy stosunek płciowy, wynosi 16,9 lat.
Nastolatki uprawiają seks co najmniej raz w miesiącu (33% szkoły średnie, 52% studenci)

Do ukończenia szkoły średniej dziecko spędzi przeciętnie przed TV 18 000 godzin, a tylko 12 000 godzin poświęci planowanym zajęciom szkolnym. W ciągu tych 18 tys. godzin będzie świadkiem 18 tys. zabójstw  prezentowanych na ekranie.

Przeciętne dziecko przez 3 lata swojego wieku przedszkolnego spędzi przed TV więcej czasu niż student przez 4 lata.
Powtórnie zawierane małżeństwa rozpadają się dwukrotnie częściej niż te pierwsze, trzecie małżeństwa rozpadają się w 70% przypadków.
Odsetek samobójstw wśród osób rozwiedzionych jest czterokrotnie wyższy niż średnia statystyczna.
Ryzyko przedwczesnego zgonu u rozwiedzionych mężczyzn wzrasta do 76%, w przypadku kobiet do 39%.
Ryzyko zachorowań na nowotwory u rozwiedzionych mężczyzn jest takie samo jak u tych, którzy wypalają paczkę papierosów dziennie.
Rozwodnicy i wdowcy o 20% częściej niż zamężni zapadają na przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, czy choroby serca (źródło: fronda.pl).
Rozwiedziony mężczyzna 21 razy częściej niż żonaty bywa pacjentem klinik psychiatrycznych.
Badania (prowadzone przez Anneke Napp-Peters) dowodzą, iż po upływie 15 lat kobiety nadal cierpią na depresję porozwodową , a przytłaczające poczucie straty, bólu i zazdrości nie słabnie, zaś mężczyźni wciąż roztrząsają przyczyny rozpadu związku/małżeństwa (źródło: Polityka).
33 % rozwiedzionych kobiet i 25% rozwiedzionych mężczyzn uważają życie po rozwodzie za smutne i pozbawione satysfakcji.
W 2011 r. rozpadło się ponad 17,3 tys. par ze stażem małżeńskim wynoszącym 20 i więcej lat. Trzykrotnie więcej niż w 1990 r.

Codziennie w USA:
1000 niezamężnych, nastoletnich dziewczyn zostaje matkami
1106 nastolatek poddaje się aborcji
4219 zaraża się choroba przenoszona droga płciową
500 nieletnich zaczyna zażywac narkotyki
1000 nieletnich zaczyna pic alkohol
3610 nastolatków zostaje napadniętych; 80zostaje zgwałconych
7 dzieci w wieku 10 – 19 lat zostaje zamordowanych
7 nieletnich (17 lat i mniej) zostaje zatrzymanych pod zarzutem morderstwa
6 nastolatków popełnia samobójstwo

Dla porównania w Polsce:
W roku 2012 zamachów samobójczych dopuściło się 343 osoby w wielu do 19 lat. Z tego 165 zakończyło się zgonem.
W tym samym roku policja ujawniała każdego dnia około 40 nieletnich w stanie upojenia alkoholowego.
Także w 2012 roku nieletni dopuścili się 4 zabójstw, 181 gwałtów, 3289 pobić i udziałów w bójkach,
Na terenie szkół podstawowych i gimnazjów  (czyli dzieci w wielu od 6 do 14 lat) w roku 2012 doszło łącznie do 24.794 przestępstw, w tym m.in. do 74 gwałtów, 2793 kradzieży, 7024 rozbojów, 1533 pobić.
W roku 2011, dzieci i młodzież do 16 roku życia dopuścili się 3 zabójstw, 994 pobić, 5 gwałtów, 370 rozbojów,

Każdego dnia ofiarą przemocy domowej pada 83,7 dzieci do 13 roku życia  (dane z lat 2005-2011)

W 2001 roku liczba urodzeń żywych przez dziewczynki w wieku do 15 roku życia wynosiła 349, aż 55 urodzeń dotyczy dziewczynek w wieku 14 lat i mniej, w tym wśród 13-latek odnotowano aż 7 urodzeń. Jedno dziecko zostało urodzone przez 12-latkę!
Liczba urodzeń żywych w grupie dziewcząt między 15 a 19 rokiem życia w 2001 roku wynosiła 25777. PORODY NASTOLATEK WYNOSIŁY W 2001 PONAD
7% OGÓLNEJ LICZBY PORODÓW !

W niechcianą ciążę zaszło w 2005 roku 16 tysięcy nieletnich kobiet.
76% młodych kobiet i 65 % mężczyzn wyraża obawę przed niechcianą ciążą.
19% Polaków zaczyna współżycie seksualne w wieku 15 lub 16 lat

22% badanych młodych kobiet w czasie pierwszego stosunku zastosowało stosunek przerywany, tyle samo nie zastosowało żadnej metody antykoncepcji.

Według szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka aż 50 proc. dzieci w internecie natrafiło na brutalne sceny, a 30 proc. na treści propagujące przemoc i nietolerancję. (dane z 2013r.)

Według badań Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie aż 58 proc. rodziców nie wie, że ich dzieci mają dostęp do pornografii w internecie. Rodzice w większości (63 proc.) nie mają też świadomości, że ich dzieci były w sieci napastowane. (dane z 2013r.)

Według danych firmy Kaspersky Lab w 2013 roku treści pornograficzne stanowiły 16,8% stron odwiedzanych przez dzieci na całym świecie (a konkretniej w 7 krajach: 25,7% w Niemczech, 23,3% w Wielkiej Brytanii i Japonii, 22,9% w Arabii Saudyjskiej, 22% w USA, 18,9% w Brazylii, 8,8% w Rosji), a rok wcześniej – aż 53,6%! Zeszłoroczne badania firmy Bitdefender ukazują, że strony tylko dla dorosłych oglądają już 6-latki, a treści pornograficzne cieszą się największym zainteresowaniem dzieci. Natomiast w 2009 roku firma Symantec przeprowadziła badania, według których hasła „sex” i „porno” znajdują się w czołówce (odpowiednio na 4. i 6. miejscu) wyrażeń najczęściej szukanych przez dzieci w internecie.